top of page

Wat doen we voor u ?

Onpartijdigheid

 

De certificatieschema’s die Rat.con in zijn portefeuille heeft, staan open voor alle aanvragers.

Rat.con heeft immers een niet-discriminerend beleid. Dit niet-discriminerend beleid weerspiegelt zich in de volledige uitvoering van de certificatieschema's alsook doorheen de volledige werking van Rat.con (procedures, certificatiebeslissingen, samenstelling van raden en comités, opstellen van certificatieschema’s …). Dit betekent dat de toegang tot het certificatieschema niet bepaald wordt door de grootte van de aanvrager, zijn lidmaatschap bij bepaalde verenigingen of groepen, het aantal certificaten dat de aanvrager al dan niet reeds in zijn bezit heeft. Rat.con stelt ook geen onrechtmatige financiële of andere eisen. Rat.con beperkt de eisen, de evaluatie, de beoordeling, de beslissing en het toezicht tot die elementen die in de certificatieschema’s worden aangereikt.

Cerficatieproces

 

Certificatie is een objectieve manier om kwalitatieve producten te helpen promoten die de verduurzaming van onze samenleving ondersteunen.De vrijwillige conformiteitsmerken geven een passend antwoord op de beperkingen van de CE-markering omdat zij niet alleen de wettelijke minimumprestaties van een bouwproduct inzake veiligheid en gezondheid dekken maar bovendien alle kwaliteitsverwachtingen van de bouwheer inlossen. Alle partijen die betrokken zijn bij of belang hebben in een certificatie-activiteit van Rat.con, hebben de mogelijk om een klacht in te dienen indien zij ontevreden zijn over de certificatie-activiteiten van Rat.con of de producten die geleverd worden onder een door Rat.con afgeleverd vrijwillig keurmerk (o.a BENOR). Klachten kunnen ingediend worden via mail  info@ratcon.be of per brief aan het secreteriaat of de voorzitter van Comité van Beroep op het adres van Rat.con (Procedure klacht beroep gehoor)

 

De certificatieschema's baseren zich op eisen uit bestaande of toekomstige Europese, nationale en/of gewestelijke reglementeringen en/of normeringen. Deze worden aangevuld met bijkomende criteria(vb.TRA01) zodat de gecertificeerde producten het vertrouwen waard zijn van de gebuikers en aanbesteders én de producten bovendien bijdragen aan een duurzame samenleving. Op deze manier streeft Rat.con naar promotie van producten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving én bovendien kwalitatief in orde zijn.

bottom of page