top of page

BENOR

RAT.con is een OSO (sectorale organisatie) van Benor. De OSO zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer van en het toezicht op het gebruik van het BENOR-merk in de sector waarvoor zij werden aangeduid. Dit beheer omvat het vaststellen van de technische referentiespecificaties, het opstellen van de certificatieschema’s en het organiseren van de certificatie.
Het BENOR-merk is een vrijwillig kwaliteitsmerk. Het geeft aan de gebruiker vertrouwen in de overeenstemming van een product, proces of dienst met de geldende voorschriften.
Het is een kwaliteitsmerk omdat het waarborgt dat het gecertificeerde product, proces of dienst voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen.
Het is een vrijwillig merk omdat het door de markt wordt gedragen en niet door wetgeving wordt opgelegd. 
Het BENOR-merk kan worden toegepast wanneer partijen dit onderling vrijwillig overeenkomen.

Het BENOR-merk is gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria. 
Deze criteria worden in consensus vastgelegd in samenspraak met alle belanghebbende partijen. Ze zijn gebaseerd op collectieve verwachtingen bepaald door gebruikersgroepen.

 

De vergunning tot gebruik van het BENOR-merk voor een bouwproduct is steeds gebaseerd op productcertificatie.
De fabrikant neemt alle maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat het geleverde product aan de geldende voorschriften voldoet. Dit gebeurt onder meer door de invoering van een systeem van zelfcontrole.
De certificatie-instelling, als onafhankelijke derde partij, erkent via periodieke en effectieve externe controles dat er voldoende vertrouwen is dat de fabrikant de overeenkomstigheid van het product waarborgt.

 

De vergunning tot gebruik van het BENOR-merk voor een bouwproduct is steeds gebaseerd op productcertificatie.
De fabrikant neemt alle maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat het geleverde product aan de geldende voorschriften voldoet. Dit gebeurt onder meer door de invoering van een systeem van zelfcontrole.
De certificatie-instelling, als onafhankelijke derde partij, erkent via periodieke en effectieve externe controles dat er voldoende vertrouwen is dat de fabrikant de overeenkomstigheid van het product waarborgt.

 

Het BENOR-merk: vereenvoudigt de clausules van contracten en lastenboeken; laat toe voorafgaande keuring te vermijden; vermindert de risico’s op geschillen; draagt bij tot de kwaliteit van de bouwwerken; bevordert de naleving van de uitvoeringstermijnen; vermijdt deloyale concurrentie door niet-kwaliteit.
bottom of page